نمک تصفیه شده

نمک نامی است عام که به کلرور سدیم گفته می شود، کلرور سدیم به صورت بلورهای سفید مکعبی شکل با دانه های بسیار ریز در طبیعت وجود دارد. نمک طعام محصولی است متبلور، شورمزه و بدون بو که عمدتا” از کلرور سدیم تشکیل شده است.

 

نمک های سولفات یکی از ناخالصی های موجود در نمک طعام هستند که بر کیفیت و طعم آن اثر میگذارند. فرایند سالکس یکی از روش های تصفیه نمک است که در آن از آب نمک اشباع برای شستشو و حذف ناخالصیهای نمک طعاماستفاده میشود. در این مطالعه پارامترهای موثر در کاهش مقدار آلودگی نمک های سولفات از نمک طعام، در روش سالکس، بررسی شده است. ابتدا آزمایش هایی روی پارامترهای اندازه ی ذره های نمک، زمان شستشو، نسیبت حالل به وزن نمک و سختی کلسیم کربنات در آب نمک اشباع، انجام شده است. سپس اثرهای پارامترهای باال به طور هم زمان و با مقدارهای تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با کمک روش های آماری دادههای به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همین طور با کمک آنالیز واریانس فاکتوریال اثرهای اصلی و متقابل پارامترها در محدوده مورد مطالعه بررسی شده است. در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها نشان داده است که می توان با بهینه کردن پارامترهای باال به حداکثر حذف سولفات در نمک طعام دست یافت. بهترین حالت خرد کردن ذره ها تا mm 25/0 وشستشوی آن ها با آب نمک اشباع در زمان ۱۰ دقیقه و با نسبت حالل ۱۰ به ۱ حجمی- جرمی و به وسیله ی آب سخت با سختی l/mg 125 تا l/mg 175 کلسیم کربنات است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *